Hva viser grafen?

Ved å taste inn ditt postnummer i margen til venstre viser grafen ovenfor din strømpris idag/imorgen for nettopp deg.

Din strømpris hensyntar både nettleie og strømstøtte, og er definert som:

Din strømpris = spotpris + nettleie - strømstøtte

Etter at regjeringen endret strømstøtteordningen til timesbasert avregning fra 1.september 2023, er den faktiske strømstøtten kjent umiddelbart, og vises som et enkelt tall ovenfor. Det månedsbaserte avregningssystemet som gjaldt før gjorde at strømstøtten ikke var kjent før månedsslutt. Strømstøtten var da beregnet basert på simuleringer av fremtidige spotpriser fra en statistisk modell, klikk her for detaljer . Denne modellering er altså ikke nødvendig etter 1.september 2023.

Klikk her for å se en mer detaljert oppdeling av din strømpris .

Klikk her for å se din strømpris tilbake i tid.

Din strømpris består av

Øvrige tillegg på din strømregning

OBS: IKke oppdatert. Oppdatering kommer ila få uker.

Kostnader til strømselskap

Både faste (typisk 0-50 kr/mnd) og forbruksbaserte (typisk 0-5 øre/kWh) kostnader fra din din strømleverandør kommer også i tillegg.
(I fremtiden vil det være mulig å inkludere disse kostnadene i grafen ovenfor.)

Hva viser grafen?

Ved å taste inn ditt postnummer i margen til venstre viser grafen ovenfor din strømpris idag/imorgen for nettopp deg, sammen med spotpris nettleie og strømstøtte (klikk i margen til høyre for figuren).

Din strømpris hensyntar både nettleie og strømstøtte, og er definert som:

Din strømpris = spotpris + nettleie - strømstøtte

Etter at regjeringen endret strømstøtteordningen til timesbasert avregning fra 1.september 2023, er den faktiske strømstøtten kjent umiddelbart, og vises som et enkelt tall ovenfor. Det månedsbaserte avregningssystemet som gjaldt før gjorde at strømstøtten ikke var kjent før månedsslutt. Strømstøtten var da beregnet basert på simuleringer av fremtidige spotpriser fra en statistisk modell, klikk her for detaljer . Denne modellering er altså ikke nødvendig etter 1.september 2023.

Klikk her for å se en mer enklere fremstilling av din strømpris .

Klikk her for å se din strømpris tilbake i tid.

Din strømpris består av

Øvrige tillegg på din strømregning

Kostnader til strømselskap

Både faste (typisk 0-50 kr/mnd) og forbruksbaserte (typisk 0-5 øre/kWh) kostnader fra din din strømleverandør kommer også i tillegg.
(I fremtiden vil det være mulig å inkludere disse kostnadene i grafen ovenfor.)

Detaljert/historisk strømpris

Hva viser grafen?

Ved å taste inn ditt postnummer i margen til venstre viser grafen ovenfor din strømpris fra i morgen og tilbake til 1.oktober 2022, sammen med spotpris nettleie og strømstøtte (klikk i margen til høyre for figuren).

Din strømpris hensyntar både nettleie og strømstøtte, og er definert som:

Din strømpris = spotpris + nettleie - strømstøtte

Mellom 1.desember 2021 og 30.august 2023 var strømstøtten basert gjennomsnittlig spotpris for inneværeende måned. Fra 1.september 2023 blir strømstøtten beregnet basert på spotprisen inneværende time.

Bruk knappene over plottet, slideren under plotter, eller dra med musepekere for å endre lengde på historikk og zoom.

Din strømpris består av

Strømstøtte (per kWh)

Av Martin Jullum, Norsk Regnesentral.

Estimater sist oppdatert 30.08.2023 med spotprisen for 31.08.2023.

MERK: Etter at regjeringen endret strømstøtteordningen til timesbasert avregning fra 1.september 2023, er den faktiske strømstøtten kjent umiddelbart. Det er dermed ikke lenger behov for å estimere strømstøtten som beskrevet nedenfor. Predikeringen er derfor stoppet 30.08.2023, mens dokumentasjonen er beholdt i sin helhet da den kan være av metodisk interesse.

Bakgrunn

Statens strømstøtteordning gir støtte til husholdninger per kWh. Støtten fastsettes etter månedsslutt basert på månedens gjennomsnittlige spotpris. Støtteordningen tar altså ikke hensyn til hva spotprisen er i periodene man bruker mest og minst strøm. Siden spotprisen en bestemt dag fastsettes først dagen før, vet man heller ikke hvor stor støtten blir før nest siste dag i måneden. Med andre ord vet man ikke hvor mye man i praksis må betale for strømmen når man bruker den!

Mediehus som VG og Aftenposten presenterer daglig den gjennomsnittlige spotprisen så langt i måneden, og beregner strømstøtten under antagelsen om at resten av måneden har samme gjennomsnittlige spotpris). Et slikt regnestykke tar imidlertid ikke hensyn til hvilke ukedager som gjenstår i måneden (spotprisen er typisk lavere i helgene), og hvordan spotprisen har utviklet seg de siste dagene. Og kanskje viktigst av alt: De kvantifiserer ikke usikkerheten (Oppdatering desember 2022: VG har begynt å vise en usikkerhet rundt nåværende gjennomsnitt. Dette usikkerhetsintervaller tar imidlertid heller ikke hensyn til de siste dagers utvikling i strømpriser.). Etter hvert som måneden går observerer man jo en større og større andel av månedens spotpriser, og blir dermed sikrere og sikrere på hva strømstøtten lander på – uansett hva slags tallmateriale man legger til grunn!

Kan vi si noe mer fornuftig om hva vi til en hver tid tror månedens strømstøtte ender på? Og hvor sikre er vi på det vi tror?

I et forsøk på å svare på disse spørsmålene har jeg estimert den gjennomsnittlige spotprisen for måneden gjennom å modellere, og så predikere, daglig spotpris for de gjenværende dagene i måneden. Dette gjøres separat for hvert av de 5 prisområdene i Norge. Kombinert med den gjennomsnittlige spotprisen så langt i måneden gir dette et estimat på månedens strømstøtte med usikkerhetsintervaller. Estimatene oppdateres automatisk ca kl. 13.30, når neste dags spotpris blir offentliggjort.

Metode (for spesielt interesserte)

Estimering av fremtidige strømpriser er med dagens kraftmarked og internasjonale kraftledninger ingen enkel oppgave. Hvor mye det regner på Vestlandet, blåser i Tyskland og forbrukes i Sverige har betydning for strømprisen i Oslo. Mine flinke kolleger på NR har i en årrekke jobbet med avansert modellering av strømpriser på både kort og lang sikt.

På denne siden har jeg imidlertid (foreløpig) fokusert på å formidle riktig usikkerhet. Jeg har derfor lagt til grunn en relativt enkel modell bygget på historiske spotpriser mellom 1. november 2021 og 31. august 2022. Modellen modellerer daglige spotpriser separat for hvert prisområde, og hensyntar at morgendagens spotpris empirisk avhenger av spotprisen de siste dagene, samt hvilken ukedag det er.

Modelltilpasning

Teknisk er modellene som brukes lineære regresjonsmodeller med ukedag som kategoriske variabler, der feilleddet er modellert med en ARIMA-modell. Den presise modellspesifikasjoen for hvert område bestemmes med å tilpasse mange varianter av denne modelltypen, og så bruke modellvalgskriteriet AIC til å velge hvilken modell som passer best til dataene i hvert område. Parameterne i modellene estimeres ved hjelp av maximum likelihood. At det tilpasses individuelle modeller til hver prisområde er også grunnen til at estimatene for prisområde NO1, NO2 og NO3 ikke er like, selv om spotprisen har vært lik i disse områdene den siste tiden. Historisk har nemlig spotprisen ikke vært identisk i disse områdene.

Prediksjon av spotpriser og estimering av strømstøtte

Estimerte månedelige spotpriser beregnes ved at de tilpassede modellene for hvert område brukes til å simulere spotpriser for de resterende dagene i måneden mange (10 000) ganger. Sammen med observert spotpris så langt i måneden får man da 10 000 rekker med simulerte daglige spotpriser, som man kan ta gjennomsnittet av for å få 10 000 simulerte månedelig spotpriser. Ved å beregne strømstøtten (90 \(\%\) over 70 øre/kWh eks. mva) for hver simulerte månedlige spotpris, får man også 10 000 simuleringer av strømstøtten. Estimatetene for strømstøtten er medianen i disse simulerte strømstøttene, mens 95 \(\%\) konfidensintervallet er basert på 2,5 \(\%\)- og 97,5 \(\%\)-kvantilene. Tilsvarende gjelder estimater for måndelige spotpriser.

Bakgrunnen for å benytte simulering for å bestemme disse estimatene er at avhengigheten mellom predikert spotpris \(p\) dager frem og \(q\) dager frem, gjør det krevende å regne seg frem til analytiske uttrykk for usikkerheten til gjennomsnittet av dem.

Antagelser og mulige utvidelser

Denne relativt enkle modellen tar ikke hensyn til værprognoser. Den tar heller ikke hensyn til årstid annet enn gjennom de siste dagers observerte spotpriser. Dette, samt priser fra fremtidskontrakter vil muligens kunne øke presisjonen til estimatene noe. Modellen antar også at avhengigheten mellom de daglige spotprisene er lik nå som de var i hele estimeringsperioden (1. november 2021 til 31. august 2022). Dette er sikkert ikke 100% korrekt, men er neppe totalt feil og gir tilstrekkelig med data til å få god presisjon i estimerte modellparametere. Tidsperioden er valgt med omhu da strømprisene og de daglige svingningene i disse for alvor skjøt fart på senhøsten 2021.

Usikkerhetsestimatene antar implisitt at estimert modell er sann. Det vil si at parameterusikkerhet og modellvalgsusikkerhet ikke er hensyntatt. Feilleddet i modellene (som antas uavhengig normalfordelte) inkluderes imidlertid i modelleringen, sammen med tidsavhengigheten i fremtidige spotpriser. Ekskluderingen av usikkerheten knyttet til parameterestimering og modellvalg vil kunne øke bredden på usikkerhetsestimatene til strømstøtten noe, men ikke betydelig. Validering tilbake i tid viser at dekningsgraden på konfidensintervallene treffer nært nominelt nivå.

Det planlegges å oppdatere modellene med nyere data og mer robust modellering for å bedre reflektere de daglige svingningene i strømprisene man har sett de siste ukene og månedene.

Estimater

Tabellen nedenfor viser estimat og 95 % konfidensintervall for månedlig strømpris og dertilhørende strømstøtte for hvert av de fem prisområdene med siste tilgjengelige spotpriser. Konfidensintervallet viser hvilket intervall den faktiske månedelige spotprisen/strømstøtten vil ligge innenfor i 95 % av gangene dette gjentas. I tillegg til estimatene vises “Absolutt nedre grense” svarende til at strømprisen blir 0 NOK/kWh resten av måneden, mens “Så langt denne måneden” angir hva månedelig spotpris/strømstøtte blir hvis gjennomsnittet resten av måneden blir helt likt slik det har vært så langt denne måneden. Tallene inkluderer mva, men ikke fast eller variabel nettleie, eller andre påslag fra nettleverandør.

plot of chunk tabell

Figuren nedenfor gir en visuell fremstilling av utviklingen til strømstøttetallene fra tabellen overfor slik de har endret seg fra dag til dag så langt denne måneden.

plot of chunk fig-kompensasjon

Figuren nedenfor gir en visuell fremstilling av utviklingen av tallene knyttet til månedlig spotpris fra tabellen overfor slik de har endret seg fra dag til dag så langt denne måneden. Daglig spotpris er markert med prikker for å delvis forklaring hvorfor utviklingen er som den er.

plot of chunk fig-snittpris

All modellering Martin Jullum (jullum@nr.no), Seniorforsker Norsk Regnesentral

Kode

Her kan jeg legge inn grafer med observerte strømpriser så langt + stier med predikerte strømpriser resten av måneden.

Putt inn noe om historisk tilpasning her.

Eksperimentering

to

Om siden

Hensikten med denne er å samle daglige spotpriser, nettleie og strømstøtte i en og samme løsning og presentere det i et brukervennlig format.

Ved å taste inn postnummer, identifiseres både nettleverandør og spotprisområde og dagens (+ ev. morgendagens) priser visualiseres. I enkelte tilfeller må brukeren velge blant 2 eller 3 nettleverandører/prisområder da postnummer overlapper med flere av disse.

Grunnen til at din strømpris vises som et estimat (m/usikkerhet) er at strømstøtten er basert på gjennomsnittlig spotpris i inneværende måned, og dermed ikke er kjent før månedsslutt. Strømstøtten er derfor basert på simuleringer av fremtidige spotpriser (fra en statistisk modell) .

Det gjennomføres nye simuleringene daglig når morgendags spotpriser blir tilgjenglig (ca kl. 13.30), som dermed endrer estimatet (og usikkerheten) til strømstøtten.

Siden er laget av Martin Jullum ( epost: jullum@nr.no ) seniorforsker Norsk Regnesentral

Det er kun benyttet åpne datakilder (se til høyre).

All kildekode tilhørende dette prosjektet er tilgjenglig på github.com/martinju/stromstotte Fremtidige spotpriser simuleres automatisk ved hjelp av GitHub actions .

Data

Spotpriser

Spotpriser hentes daglig fra Nordpool sitt API

Nettleie

Data med nettleie for nettselskapene i Norge er mottatt på epost 25.10.22 fra Roald Lien Glad, NVE. Samme informasjon er tilgjengelig gjennom NVEs API Data er justert for redusert elavgift 01.01.23, og data for de største nettleverandørene er samtidig justert/kontrollert.

Postnummerområde

Data med geografisk område for postnumre er hentet i GeoJson format fra Kartverket via GeoNorge

Nettkonsesjonsområder

Data med geografisk område for de ulike nettselskapene er hentet i GeoJson format fra NVEs GIS tjeneste (herunder 'Nettanlegg' -> 'Områdekonsesjonærer'

Spotprisområder

Data med geografisk område for de fem spotprisområdene er 'manuelt' ekportet i GeoJson format fra NVEs temakart for nettanlegg

Innspill

Har du funnet feil, eller har forslag til forbedringer av tjenesten? Opprett gjerne et 'issue' på sidens GitHub repo .

Alternativt, send meg en epost: jullum@nr.no

Disclaimer

Dette er et hobbyprosjekt utført separat fra mitt virke som seniorforsker i Norsk Regnesentral. Det tas intet ansvar for feil i informasjonen vist frem på denne siden, eller for konsekvenser av bruk av denne informasjonen.

Endringslogg dinstrompris.no

v 0.2.2 [05.01.24]

 • Oppdatert terskel for når strømstøtten slår inn fra 0.70 NOK/kWh til 0.73 NOK/kWh fra 01.01.24, ref regjeringen.no

v 0.2.1 [03.11.23]

 • Oppdatert variabel nettleie for største nettselskap (ikke effekttariff).
 • Fikset korrekt håndtering av egen helgesats

v 0.2.0 [07.09.23]

 • Oppdatert systemet til ny strømstøtteordning (underliggende system, visualiseringer og forklaringstekst)
 • Stoppet prognosemodeller og automatisk generering av relaterte figurer da de ikke lenger er i bruk med ny strømstøtteordning
 • Transformert historiske strømstøtte data til nytt dataformat

v 0.1.5 [16.01.23]

 • Justert nettleie for redusert elavgift
 • Manuelt kontrollert/justert de 10 største nettselskapene i Norge og lagt inn kommentar om mulig feil for øvrige.
 • Oppdatert GitHub repo readme

v 0.1.4 [21.12.22]

 • La til disclaimer om intet ansvar om feil
 • Henter data lokaltr istedet for direkte fra github ved hver sesjon

v 0.1.3 [19.12.22]

 • Oppsummerte strømpriskomponentene i “din strømpris består av”
 • La inn info om kapasitetsledd under “øvrige tilleg gpå din strømregning”
 • Linket til øvrige tabs fra forside

v 0.1.2 [18.12.22]

 • La til valg av nettselskap/prisområde kun når det er nødvendig (flere enn en mulighet)
 • La til postnummer i tittel på plotly

v 0.1.1 [16.12.22]

 • Delte opp i 3 plott (nå (enkel), nå (detaljert), historisk)
 • Diverse visuelle forbedringer av nå (enkel) for å tilpasse noe bedre til mobilskjerm
 • Ny bakgrunnsfarge og diverse visuelle oppdateringer i alle plott
 • Flyttet endringslogg til om siden

v 0.1.0 [06.12.22]

 • Bugfix: konfidensintervall feil vei for strømstøtte
 • La til endringslogg
 • La til forklaring av strømstøtteestimering
 • La til midlertidig tracking fra Google analytics

Endringslogg dinstrompris.no

v 0.2.2 [05.01.24]

 • Oppdatert terskel for når strømstøtten slår inn fra 0.70 NOK/kWh til 0.73 NOK/kWh fra 01.01.24, ref regjeringen.no

v 0.2.1 [03.11.23]

 • Oppdatert variabel nettleie for største nettselskap (ikke effekttariff).
 • Fikset korrekt håndtering av egen helgesats

v 0.2.0 [07.09.23]

 • Oppdatert systemet til ny strømstøtteordning (underliggende system, visualiseringer og forklaringstekst)
 • Stoppet prognosemodeller og automatisk generering av relaterte figurer da de ikke lenger er i bruk med ny strømstøtteordning
 • Transformert historiske strømstøtte data til nytt dataformat

v 0.1.5 [16.01.23]

 • Justert nettleie for redusert elavgift
 • Manuelt kontrollert/justert de 10 største nettselskapene i Norge og lagt inn kommentar om mulig feil for øvrige.
 • Oppdatert GitHub repo readme

v 0.1.4 [21.12.22]

 • La til disclaimer om intet ansvar om feil
 • Henter data lokaltr istedet for direkte fra github ved hver sesjon

v 0.1.3 [19.12.22]

 • Oppsummerte strømpriskomponentene i “din strømpris består av”
 • La inn info om kapasitetsledd under “øvrige tilleg gpå din strømregning”
 • Linket til øvrige tabs fra forside

v 0.1.2 [18.12.22]

 • La til valg av nettselskap/prisområde kun når det er nødvendig (flere enn en mulighet)
 • La til postnummer i tittel på plotly

v 0.1.1 [16.12.22]

 • Delte opp i 3 plott (nå (enkel), nå (detaljert), historisk)
 • Diverse visuelle forbedringer av nå (enkel) for å tilpasse noe bedre til mobilskjerm
 • Ny bakgrunnsfarge og diverse visuelle oppdateringer i alle plott
 • Flyttet endringslogg til om siden

v 0.1.0 [06.12.22]

 • Bugfix: konfidensintervall feil vei for strømstøtte
 • La til endringslogg
 • La til forklaring av strømstøtteestimering
 • La til midlertidig tracking fra Google analytics